Zener-Dioden

TypVerlust Leistung 
 P (W)
Arbeitsspannungs-
Bereich URM (V)
Toleranz %GehäuseDatenblatt
ZPD2,7-ZPD510,52,7-515DO15PDF
BZX55C2V7-510,52,7-515DO15PDF
BZX85C2V7-BZX85C1001,32,7-1005DO201PDF
ZY3,9-ZY2002,03,9-2005P600PDF
BZX84C2,7 BZX84C750,352,7-755DO213AB/MelfPDF
BZT52C2,4-V-BZT52C75-V0,412,5-755SOD6PDF
BZT55C2V4-BZT55C0,52,4-755DO214AC/SMAPDF
ZMM2,4-ZMM750,52,4-755DO214AA/SMBPDF
TZMC2V4-TZMC750,52,4-755DO214AB/SMCPDF
ZMY3,0-ZMY2001,03,0-2005DO214AB/SMCPDF